Warszawa, 29 stycznia 2003 roku

Zwierzchnicy Kościołów Ewangelickich w Polsce na spotkaniu w dniu 29 stycznia 2003 roku w Warszawie wydali wspólne oświadczenie następującej treści:

Zaniepokojeni realną groźbą wybuchu wojny USA z Irakiem, w którą mogą być wciągnięte i inne państwa, jako biskupi Kościołów Ewangelickich w Polsce czujemy potrzebę publicznego wypowiedzenia się w tej kwestii. Dlatego przypominamy wszystkim chrześcijanom i ludziom dobrej woli, że wojna jest nie do pogodzenia z nauczaniem i przykładem życia Chrystusa. Odrzucamy przeto wojnę jako narzędzie państwowej polityki zagranicznej i domagamy się, aby wszelkie nieporozumienia międzynarodowe były rozwiązywane na drodze pokojowej.

Obrona konieczna, np. przed terroryzmem, nie może być utożsamiana z agresją militarną na jakiekolwiek państwo, dopóki nie zostaną wyczerpane wszystkie prawem usprawiedliwione działania.

Uważamy, że w rządowych priorytetach wszystkich państw wartości ogólnoludzkie winny dominować nad militarnymi, dlatego przeciwstawiamy się wszelkim formom militaryzacji życia społecznego i tworzeniu psychozy zagrożenia i wirtualnej potrzeby obrony.

Jednocześnie potępiamy produkcję, posiadanie i używanie broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej przez wszystkie państwa.

W konsekwencji opowiadamy się za dobrowolnym, powszechnym i całkowitym rozbrojeniem prowadzonym pod ścisłą oraz skuteczną kontrolą międzynarodową.

Potępiamy zło wyrządzane przez szaleńczych przywódców wobec własnego społeczeństwa i przypominamy słowa św. Pawła: ...zło dobrem zwyciężaj (Rz. 12: 21).

Bp Edward Puślecki – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
Bp Janusz Jagucki – Kościół EwangeIicko-Augsburski
Bp Marek Izdebski – Kościół Ewangelicko-Reformowany