Warszawa, 4 kwietnia 2003

Jako przedstawiciele Kościołów ewangelickich w Polsce, kierując się chrześcijańskim etosem odpowiedzialności, z nadzieją postrzegamy integrację europejską jako proces kulturowy, społeczny, gospodarczy i polityczny.

Wierzymy, że pojednanie, które dokonało się w Jezusie Chrystusie, stanowi ważne wskazanie dla kształtowania relacji międzyludzkich. Po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej Kościoły ewangelickie uznały odbudowanie wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy narodami za jedno z podstawowych zadań. Dlatego z nadzieją odnosimy się do integracji europejskiej jako procesu tworzenia struktur służących pojednaniu mieszkańców naszego kontynentu.

Wierzymy, że biblijne wezwanie do sprawiedliwości i solidarności jest częścią świadectwa Kościołów w świecie, a zarazem wyzwaniem dla realizowanych zamierzeń politycznych. Dlatego z nadzieją odnosimy się do integracji europejskiej jako procesu, który nie tyle powinien kierować się bilansem zysków i strat, ile przede wszystkim dążyć do budowania świata bardziej sprawiedliwego, zachowującego wrażliwość na problemy ludzkie i społeczne.

Wierzymy, że biblijna wizja pokoju ma wymiar nie tylko religijny, lecz również społeczny. Dlatego z nadzieją odnosimy się do integracji europejskiej jako procesu wprowadzającego na naszym kontynencie stabilizację polityczną i ułatwiającego koegzystencję różnych osób, grup społecznych i całych narodów. Jednocześnie nawołujemy do przeciwdziałania takim przekształceniom Europy, które utrwalałyby podziały na Zachód i Wschód, a w skali światowej – na Północ i Południe, przesuwając co najwyżej ich granicę.

Wyrażamy przekonanie, że przyjęty przez Kościoły ewangelickie model życia religijnego jako „jedności w pojednanej różnorodności” ma znaczenie społeczno-kulturowe. Uznaje on bowiem z jednej strony pluralizm społeczeństw współczesnych, natomiast z drugiej wskazuje na konieczność odkrywania jednoczących podstaw w sferze ducha i wartości. Dlatego z nadzieją odnosimy się do integracji europejskiej jako procesu szanującego lokalną, narodową, a także wyznaniową tożsamość i różnorodność. Uważamy jednak, że fundamentem jedności europejskiej powinno być nie tylko wspólne prawo, lecz również wspólne wartości, do których określenia istotny wkład wnosi tradycja chrześcijańska.

Wyrażamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie integracja europejska przyczyni się do poprawy warunków życia naszego społeczeństwa. Jako spadkobiercy Reformacji i etosu ewangelickiego pragniemy traktować wykonywaną przez nas pracę jako rodzaj swoistego powołania, przestrzegając przed iluzją automatycznego osiągnięcia poziomu życia, który inne narody wypracowywały przez wiele pokoleń.

Bp Marek Izdebski – Kościół Ewangelicko-Reformowany
Bp Janusz Jagucki – Kościół Ewangelicko-Augsburski
Bp dr Edward Puślecki – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny